Despre noi
Departamente
Agenda culturală 2017
Investiţii
Secţia de Etnografie
Secţia de Istorie - Arheologie
Secţia de Ştiinţele Naturii
Extindere Secţie Istorie - Arheologie
Achiziţii publice
Noutăţi
O săptămână altfel la Muzeul Olteniei
ICOM-ICME/2012
Concursuri
DIVERSE
Secţia de Istorie şi Arheologie
Colecţii de Patrimoniu
Tezaur
Colecţii Arheologice
Colecţii Medievale
Colecţia Modernă - Contemporană
Colecţii de Numismatică
Expoziţie Permanentă
Galeria de artă preistorică
Antichitatea
Evul Mediu Românesc
Bănia, Fraţii Buzeşti şi Mihai Viteazul
Comori de Artă Brâncovenească
Epoca modernă
Epoca Contemporana
Sala Tezaurului
Evenimente
Şantier Arheologic Cioroiu Nou
Şantier Arheologic Desa
Şantier Arheologic Răcari
Şantier Arheologic Fărcaş
Expoziţii
Proiecte Culturale
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Secţia de Etnografie
Colecţii de Patrimoniu
Ocupaţii Tradiţionale
Mesteşuguri şi Obiecte de Artă Populară
Alte Colecţii
Expoziţia Permanentă
Expoziţia Facerea Pâinii
Expoziţia Ritmurile vieţii
Memoria păpuşilor jucate
Spaţii Interactive
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Evenimente
Expoziţii Temporare
Manifestări în aer liber
Expoziţii itinerante
Proiecte Culturale Interactive
Secţia de Ştiinţele Naturii
Patrimoniu Ştiinţific Colecţii
Paleontologie
Mineralogie
Botanică
Malacologie
Entomologie
Ihtiologie (peşti)
Herpetologie
Ornitologie
Mamalogie (mamifere)
Trofee
Expoziţii de Bază şi Permanente
Condiţii Fizico-Geografice ale Olteniei
ABC - Ecologic
Ecosisteme din Oltenia
Colecţia de Roci şi Minerale
Oltenia Terra Fossilis
Universul şi Sistemul Solar
Planetarium
Evenimente
Expoziţii
Proiecte Culturale
Proiecte culturale interactive
Publicaţii
Catalog Păsări
Anuar Oltenia Studii şi Comunicări
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Laborator de Restaurare-Conservare
Înainte şi ... După
Cană
Carpetă Basarabia
„ADUNAREA CAZANIILOR”
Castron
COIF GERMANIC – TIP ZISCHÄGGE
Cordon săsesc
Guler decorativ
Manuscris Bisericesc
MILIEU
PĂLĂRIE
VAS DECORATIV SÈVRES
Evenimente
Salonul Naţional de Restaurare
Manifestări Ştiinţifice
Proiecte Culturale
Valorificarea patrimoniului restaurat
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Salonul Naţional de Restaurare
Valorificarea patrimoniului restaurat
Manifestări ştiinţifice
Carul cu oale
Concursuri

Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1 post  vacant de  personal contractual după cum urmează :

1 post Conservator debutant, studii superioare, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, funcţie de execuție din cadrul Serviciului Evidență, Conservare și Investigații al Patrimoniului Cultural Național al Muzeului Olteniei Craiova ;

Concursul va avea următorul program de desfăşurare :

-  31 Octombrie 2017, afişarea  Anunţului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului Olteniei Craiova, Str. Popa Şapcă nr.8 şi publicarea anunţului privind concursul în Monitorul Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertăţii şi pe pagina de internet www.muzeulolteniei.ro.

- 31 Octombrie 2017 – 14 Noiembrie 2017, perioada de depunere a dosarelor la sediul Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din Str. Madona Dudu nr.14, la secretariat;

- 15 Noiembrie 2017,  selecţia dosarelor de înscriere și afișarea  rezultatelor în urma finalizării selecției dosarelor pe baza îndeplinirii condițiilor de participare;

- 22 Noiembrie 2017, începând cu ora 10.00, probă scrisă  la sediul  Extindere  Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

- 27 Noiembrie 2017, începând cu ora 10.00, probă interviu la sediul Extindere Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

A.     Condiţiile de înscriere şi participare la concurs, precum şi documentele dosarelor de înscriere sunt următoarele :

Condiţii  generale de înscriere pentru participare la concurs ale candidaţiilor :

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) capacitate deplină de exerciţiu;

e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pentru înscrierea la concurs sunt următoarele :

1.      Absolvent de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență;

2.      Cunoașterea programelor de operare pe calculator: Microsoft Office și internet.

Documentele dosarului  de înscriere:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Important:

·         Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

·         În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

·         Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele pot fi depuse până la data de 14 Noiembrie 2017, ora 16.00, la secretariatul Muzeului Olteniei din Str. Madona Dudu nr.14, Craiova, Județul Dolj.

Formularul de înscriere se pun la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul Muzeului Olteniei din Str. Madona Dudu nr.14, Craiova, Județul Dolj şi pe pagina de internet www.muzeulolteniei.ro – Contact – Despre noi – Noutăți – Concursuri.

Termene:

Termenele în care se pot depune și în care se afișează rezultatele contestațiilor:

·         cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data data afișării rezultatului probei scrise și a interviului.

Termenele în care se afișează rezultatele finale:

·         în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Candidaţii sunt rugaţi să acorde atenţie dispozițiilor legale privind actele ce trebuie depuse la dosarul de înscriere, atât sub aspectul conţinutului, care atestă îndeplinirea condiţiilor legale, cât şi al formei cerute actului (original / copie legalizată / copie, după caz).

De asemenea, candidaţii urmează să depună actele în dosarul de înscriere în ordinea expusă în prezentul anunț.

Date contact/ informații suplimentare:

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251417756 sau prin transmiterea unui mesaj pe adresa de e-mail:muzeulolteniei@yahoo.com

B. Concursul constă în susţinerea următoarelor probe :

1.      Probă scrisă, lucrare scrisă cu 2 subiecte din  bibliografia  şi tematica de mai jos, timp de redactare 2 ore, barem de corectare minim 50 – maxim 100 de puncte pentru fiecare subiect;

2.      Interviu, care se desfășoară  conform planului de interviu, realizat pe baza  criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt :

1.      abilități și cunoștiințe impuse de funcție ;

2.      capacitatea de analiză și sinteză ;

3.      motivația candidatului ;

4.      comportamentul în situațiile de criză ;

5.      inițiativă și creativitate.

Barem de evaluare minim 50 – maxim 100 de puncte.

C.     Bibliografia şi tematica:

Bibliografie:

1.      Muzeul National de Istorie, Cercetari de conservare si restaurare a patrimoniului muzeal,  Bucuresti 1981.

2.      Mihai Mihalcu, Conservarea obiectelor de arta si a monumentelor istorice, Editura Stiintifica Bucuresti, 1970.

3.      Aurel Moldoveanu, Proiectarea activitatilor de ambalare, transport si depozitare, Revista Muzeelor si Monumentelor nr 5/1977

4.      Aurel Moldoveanu, Conservarea preventiva a bunurilor culturale, Târgovişte, 2010

5.      Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucuresti, 1994

6.      HG 1546/2003 – Normele de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.

7.      Legea 311/2003 – a muzeelor si colectiilor

8.      Legea 12/2006 – completare la Legea muzeelor si colectiilor

9.      Legea 182/2000 – a patrimoniului cultural national mobil

10.  Legea 105/2004 – completare la Legea 182/2000

11.  Legea 22/1969 – legea gestiunii

12.  Ordinul 2053 / 2002 al MCC pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.

Tematică:

A.     Conservarea preventiva

1.      Factorii fizico-chimici ai mediului ambient (T, UR, oxigenul, gazele reactive si lumina); caracteristici, mod de actiune, procese, efecte, modalitati de control si de prevenire.

2.      Factori biologici

3.      Organizarea expozitiilor din punctul de vedere al protectiei patrimoniului implicat.

4.      Organizarea depozitarii colectiilor in functie de tipurile morfologice si formele tipodimensionale

5.      Uzura functionala a bunurilor culturale

6.      Manipularea, ambalarea si transportul bunurilor culturale

7.      Conservarea preventiva

8.      Securitatea colectiilor muzeale

9.      Problematica documentatiei din dosarul de restaurare al pieselor propuse restaurarii.

B.     Legislatia specifica activitatii muzeale

1.      Legea muzeelor – 311/2003

2.      Normele de conservare a patrimoniului cultural national mobil H.G. nr 1546/18.12.2003

3.      Evidenta patrimoniului cultural national

 

 

 

                   Manager,                                                  Șef  birou resurse umane,

            Dr. Ridiche  Florin                                           Ec. Vlad Cristina Mihaela

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           ANUNŢ

 

Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1 post  vacant de  personal contractual după cum urmează :

1 post Referent de specialitate debutant, studii superioare, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, funcţie de execuție din cadrul Secției de Istorie Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova ;

Concursul va avea următorul program de desfăşurare :

-  03 Noiembrie 2017, afişarea  Anunţului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului Olteniei Craiova, Str. Popa Şapcă nr.8 şi publicarea anunţului privind concursul în Monitorul Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertăţii şi pe pagina de internet www.muzeulolteniei.ro.

- 03 Noiembrie 2017 – 17 Noiembrie 2017, perioada de depunere a dosarelor la sediul Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din Str. Madona Dudu nr.14, la secretariat;

- 20 Noiembrie 2017,  selecţia dosarelor de înscriere și afișarea  rezultatelor în urma finalizării selecției dosarelor pe baza îndeplinirii condițiilor de participare;

- 27 Noiembrie 2017, începând cu ora 10.00, probă scrisă  la sediul  Extindere  Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

- 04 Decembrie 2017, începând cu ora 10.00, probă interviu la sediul Extindere Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

A.      Condiţiile de înscriere şi participare la concurs, precum şi documentele dosarelor de înscriere sunt

următoarele :

Condiţii  generale de înscriere pentru participare la concurs ale candidaţiilor :

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) capacitate deplină de exerciţiu;

e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pentru înscrierea la concurs sunt următoarele :

1.       Absolvent de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență;

2.       Cunoașterea programelor de operare pe calculator: Microsoft Office și internet.

Documentele dosarului  de înscriere:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

 

Important:

·         Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

·         În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

·         Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele pot fi depuse până la data de 17  Noiembrie 2017, ora 16.00, la secretariatul Muzeului Olteniei din Str. Madona Dudu nr.14, Craiova, Județul Dolj.

Formularul de înscriere se pun la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul Muzeului Olteniei din Str. Madona Dudu nr.14, Craiova, Județul Dolj şi pe pagina de internet www.muzeulolteniei.ro – Contact – Despre noi – Noutăți – Concursuri.

Termene:

Termenele în care se pot depune și în care se afișează rezultatele contestațiilor:

·         cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data data afișării rezultatului probei scrise și a interviului.

Termenele în care se afișează rezultatele finale:

·         în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Candidaţii sunt rugaţi să acorde atenţie dispozițiilor legale privind actele ce trebuie depuse la dosarul de înscriere, atât sub aspectul conţinutului, care atestă îndeplinirea condiţiilor legale, cât şi al formei cerute actului (original / copie legalizată / copie, după caz).

De asemenea, candidaţii urmează să depună actele în dosarul de înscriere în ordinea expusă în prezentul anunț.

Date contact/ informații suplimentare:

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251417756 sau prin transmiterea unui mesaj pe adresa de e-mail:muzeulolteniei@yahoo.com

B. Concursul constă în susţinerea următoarelor probe :

1.       Probă scrisă, lucrare scrisă cu 2 subiecte din  bibliografia  şi tematica de mai jos, timp de redactare 2 ore, barem de corectare minim 50 – maxim 100 de puncte pentru fiecare subiect;

2.       Interviu, care se desfășoară  conform planului de interviu, realizat pe baza  criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt :

1.       abilități și cunoștiințe impuse de funcție ;

2.       capacitatea de analiză și sinteză ;

3.       motivația candidatului ;

4.       comportamentul în situațiile de criză ;

5.       inițiativă și creativitate.

Barem de evaluare minim 50 – maxim 100 de puncte.

C.      Bibliografia şi tematica:

Bibliografie:

1.       Legea 311/2003 – a muzeelor și colecțiilor, republicată.

2.       Legea 182/2000 – a patrimoniului cultural național mobil, republicată.

3.       Michele Jouve, Comunicarea. Publicitate și Relații Publice, Iași, Editura Polirom, 2005.

4.       Cristina Coman, Relațiile Publice Mass-Media, Iaşi, Editura Polirom, 2004.

5.       Doug Newsom, Bob Carrell, Redactarea materialelor de relații publice, Iași, Editura Polirom, 2004.

6.       Isabelle Pailliart, Spaţiul public şi comunicarea, Iaşi, Editura Polirom, 2002.

7.       Alexandra Zbuchea, Marketing muzeal pentru nonmarketeri, 2014.

8.       Alexandra Zbuchea, Florina Pînzaru, Cristina Galalae, Ghid esențial de promovare, București, Editura Tritonic, 2009.

Tematică:

1. Marketingul şi politicile de accesare a pieţei culturale contemporane;

2. Marketingul instituţiei publice de cultură;

3. Managementul de proiect;

4. Muzeele: strategii de ofertare în piaţa culturală contemporană;

5. Legislaţia instituţiei muzeale

 

 

                   Manager,                                                           Șef  birou resurse umane,

            Dr. Ridiche  Florin                                                         Ec.Vlad Cristina Mihaela

 

ANUNȚ

 Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1 post vacant de personal contractual după cum urmează :

- 1 post Muzeograf debutant, studii superioare, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, funcţie de execuție din cadrul Secției de Științele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova.

 

ANUNŢ

Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1 post  vacant de  personal contractual după cum urmează:

1 post Gestionar custode treaptă profesională II, studii medii, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, funcţie de execuție din cadrul Secției de Istorie Arheologie a  Muzeului Olteniei Craiova

 

ANUNȚ Contestaţie 1

 

ANUNŢ

Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1 post  vacant de  personal contractual după cum urmează:

1 post Şef secţie, grad II, studii superioare, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, funcţie de conducere din cadrul Secției de Etnografie  a  Muzeului Olteniei Craiova